บริการด้านการฝึกอบรม

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Professional Training


ให้บริการด้านการฝึกอบรม การจัดการพลังงานตามกฎหมาย และ ISO 50001 และเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในอาคาร โรงงาน กระบวนการผลิต และระบบต่างๆ โดยหลักสูตรฝึกอบรม Public และ In-houseTraining  มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (Workshop) ซึ่งใช้ประสบการณ์การตรวจประเมินเทคนิคในการอนุรักษ์พลังงานมาเป็นพื้นฐานในการนำเสนอความรู้ 

หลักสูตรมาตรฐาน (In-house Training)