หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบน้ำเย็น

  


 

หลักการและเหตุผล

        ระบบน้ำเย็น เป็นระบบที่มีการใช้พลังงาน 25-70% ของการใช้พลังงานในโรงงานและอาคารซึ่งโรงงานและอาคารหลายแห่งยังไม่ทราบถึงวิธีตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ เช่นการวัดประสิทธิภาพต้นกำลัง ประสิทธิภาพการส่งพลังงาน การสร้างระดับคุณภาพพลังงานการใช้งาน ซึ่งทำให้โรงงานและอาคารมีความสูญเปล่าพลังงาน ที่สามารถอนุรักษ์พลังงานได้โดยที่ทำให้คุณภาพการใช้งาน การผลิต หรือบริการยังคงคุณภาพได้ ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิธีการอนุรักษ์พลังงานทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และยังสามารถน้ำไปใช้ในการกำหนดมาตรการและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

  

 วัตถุประสงค์

        1.  เพื่อให้เข้าใจการอนุรักษ์พลังงานในระบบน้ำเย็น
        2. เพื่อให้สามารถใช้ Spreadsheet ช่วยในการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มเป้าหมาย

        ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน คณะทำงานด้านพลังงาน วิศวกร

วิธีการฝึกอบรม

        การบรรยายเชิงปฏิบัติการ (มีการทดลองผลประหยัดพลังงานจากชุดทดลอง) โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เน้นประสบการณ์ตรงมาเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง

ผลที่จะได้รับจากการเข้าร่วมอบรม

        ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และอนุรักษ์พลังงานในระบบน้ำเย็นได้ และสามารถใช้ Program Spreadsheet ช่วยในการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงานได้ เพื่อนำมาจัดทำมาตรการและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมายได้

  


 

                                                        ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคาได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม