หลักสูตรระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001

 


 

หลักการและเหตุผล

         โดยทั่วไปในแต่ละองค์กรมีความพยายามในการลดการใช้พลังงาน ซึ่งในช่วงแรกจะสามารถลดการใช้พลังงานได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปการใช้พลังงานจะกลับมาเท่าเดิมหรืออาจจะสูงขึ้น และจะมีความพยามใหม่ในลดการใช้พลังงานอีกครั้ง เป็นเช่นนี้โดยที่การลดการใช้พลังงานไม่มีความยั่งยืน เนื่องจากขาดระบบการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้เกิดกระบวนการในการวางแผน และติดตามการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

  

วัตถุประสงค์

        1.  เพื่อให้บริษัทมีระบบการจัดการอย่างยั่งยืน ด้วยระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001

        2.  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 

        3.  เพื่อให้บริษัทสามารถวิเคราะห์ และวางแผนการจัดการพลังงานได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

        พนักงานปฏิบัติการ หัวหน้างาน วิศวกร ผู้บริหาร 

วิธีการฝึกอบรม

        การบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เน้นประสบการณ์ตรงมาเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทั้ง Driver (เพื่อจัดทำ EnPI) และ Efficiency Parameter (เพื่อควบคุมกระบวนการ) ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง

ผลที่จะได้รับจากการเข้าร่วมอบรม

        ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงข้อกำหนดด้านการจัดการพลังงานมาตรฐาน ISO 50001:2011 และสามารถนำไปจัดทำ Work Instruction, Procedure, Manual ได้ตรงตามข้อกำหนด และสามารถทำการดำเนินการลดการใช้พลังงานรวมถึงการติดตามการใช้พลังงานจากการตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ได้


 


 

                                              ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคาได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม