หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด

  


 

หลักการและเหตุผล

        ระบบไฟฟ้า (ระดับคุณภาพพลังงาน) ระบบปั๊มน้ำ พัดลม และแสงสว่าง เป็นระบบที่มีการใช้พลังงาน 15-30% ของการใช้พลังงานในโรงงานและอาคาร ซึ่งโรงงานและอาคารหลายแห่งยังไม่ทราบถึงวิธีตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ เช่นการวัดประสิทธิภาพต้นกำลังประสิทธิภาพการส่งพลังงาน การสร้างระดับคุณภาพพลังงาน การใช้งาน ซึ่งทำให้โรงงานและอาคารมีความสูญเปล่าพลังงานที่สามารถอนุรักษ์พลังงานได้

        โดยที่ทำให้คุณภาพการใช้งาน การผลิต หรือบริการยังคงคุณภาพได้ ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิธีการอนุรักษ์พลังงานทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และยังสามารถนำไปใช้ในการกำหนดมาตรการและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

 วัตถุประสงค์

        1.  เพื่อสให้เข้าใจการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด
        2. เพื่อให้สามารถใช้ Spreadsheet ช่วยในการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มเป้าหมาย

        ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน คณะทำงานด้านพลังงาน วิศวกร

วิธีการฝึกอบรม

        การบรรยายเชิงปฏิบัติการ (มีการทดลองผลประหยัดพลังงานจากชุดทดลอง) โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เน้นประสบการณ์ตรงมาเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง

ผลที่จะได้รับจากการเข้าร่วมอบรม

        ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าได้ และสามารถใช้ Program Spreadsheet ช่วยในการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงานได้ เพื่อนำมาจัดทำมาตรการและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมายได้

  


 

                                               ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคาได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม