หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนและห้องเย็น

 


 

หลักการและเหตุผล

         ระบบปรับอากาศ และห้องเย็น เป็นระบบที่มีการใช้พลังงาน 25-70% ของการใช้พลังงานในโรงงานและอาคาร ซึ่งโรงงานและอาคารหลายแห่งยังไม่ทราบถึงวิธีตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ เช่น การวัดประสิทธิภาพต้นกำลังประสิทธิภาพการส่งพลังงาน การสร้างระดับคุณภาพพลังงาน การใช้งาน ซึ่งทำให้โรงงานและอาคารมีความสูญเปล่าพลังงาน ที่สามารถอนุรักษ์พลังงานได้ โดยที่ทำให้คุณภาพการใช้งาน การผลิต หรือบริการยังคงคุณภาพได้ ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิธีการอนุรักษ์พลังงานทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และยังสามารถนำไปใช้ในการกำหนดมาตรการและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

 

        

    

วัตถุประสงค์

        1.  เพื่อให้เข้าใจการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ และทำความเย็น
        2. เพื่อให้สามารถใช้ Spreadsheet ช่วยในการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มเป้าหมาย

        คณะทำงานด้านพลังงาน และพนักงานทุกคนที่ร่วมประเมินการจัดการพลังงานเบื้องต้น

วิธีการฝึกอบรม

        การบรรยายเชิงปฎิบัติการ (มีการทดลองผลประหยัดพลังงานจากชุดทดลอง) โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เน้นประสบการณ์ตรงมาเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง

ผลที่จะได้รับจากการเข้าร่วมอบรม

        ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน และทำความเย็นได้ และสามารถใช้ Program Spreadsheet ช่วยในการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงานได้เพื่อนำมาจัดทำมาตรการและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมายได้

 


 

                                                 ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคาได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม