AITRONIC IIOT รุ่น AIT-4PT-4A
  

AITRONIC IIOT (INDUSTRIAL INTERNET OF THING)

     AITRONIC IIOT รุ่น AIT-4PT-4A คือ อุปกรณ์ตรวจวัดและเชื่อมโยงเครื่องจักร เข้ากับระบบฐานข้อมูล (Cloud Database) นำไปสู่การติดตาม เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทำให้ทราบสถานะการทำงานของเครื่องจักร ยกระดับสู่การเป็นเครื่องจักรอัจฉริยะ ลดต้นทุนการซ่อมบำรุง และลดการใช้พลังงาน

      

ประโยชน์ของระบบ IIOT 

 • เปลี่ยนวิธีการซ่อมบำรุง จากการซ่อมเมื่อเครื่องจักรเสียหรือการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Break-Down, Preventive) เป็นการซ่อมบำรุงตามเงื่อนไข (Condition Base Maintenance)
 • ลดต้นทุนการบำรุงรักษามากกว่า 10%
 • ติดตามและแจ้งเตือนการใช้พลังงาน (Energy Monitoring and Precaution)
 • ลดต้นทุนด้านพลังงานมากกว่า 15%

 

การซ่อมบำรุงตามเงื่อนไข (Condition Base Maintenance)

      AIT-4PT-4A มี Sensor สำหรับวัดอุณหภูมิ ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และแจ้งเตือนได้ สามารถเชื่อมต่อ Sensor วัดการสั่นสะเทือน ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการสั่นสะเทือนและแจ้งเตือนได้ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อ Sensor วัดความดัน ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความดันและแจ้งเตือนได้เช่นกัน AIT-4PT-4A สามารถช่วยวิเคราะห์การซ่อมบำรุงตามเงื่อนไข(Condition Base Maintenance) ได้ดังนี้

                   Thermography analysis

                   Vibration analysis

                   Pressure analysis

                   Ultrasonic analysis

                   Oil analysis

 

  

 

การติดตามและแจ้งเตือนการใช้พลังงาน (Energy Monitoring and Precaution)

AIT-4PT-4A มี Sensor วัดกระแสไฟฟ้าที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแจ้งเตือนด้านพลังงานต่างๆ ดังนี้ 

 • การแสดงผลการตรวจสอบการใช้พลังงานแบบกะ หรือรายวัน (Shift or Daily)
 • การแจ้งเตือนผลการตรวจสอบการใช้พลังงานแบบกะ หรือรายวัน (Shift or Daily) ผ่านไลน์ (Line Application)
 • การติดตามและแจ้งเตือนตัวแปรการใช้พลังงานอื่นๆ
  • ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด (Total Machine Energy Use)
  • ปริมาณการใช้พลังงานช่วงเครื่องจักรกำลังทำงาน (Active Current Energy Use)
  • อัตราส่วนเครื่องจักรเดิน Unload (Unload Energy Ratio)
  • อัตราการใช้งานเครื่องจักร (Machine Available Ratio)

 AIT-4PT-4A เป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในวงการอุตสาหกรรม โดยการเปลี่ยนเครื่องจักรเดิมให้กลายเป็นเครื่องจักรอัจฉริยะ (Smart Machine) เพิ่มขีดความสามารถที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น การบำรุงรักษาเชิงรุก (Proactive Maintenance), ประหยัดพลังงาน, ลดต้นทุน และลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 
AIT-4PT-4A เป็น Embedded CPU

AIT-4PT-4A สามารถวัดอุณหภูมิของเครื่องจักรได้(ทั้งชนิด DS18B20 (-55-125°C) และ PT100)
 
AIT-4PT-4A สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าและค่า Analog (เช่น ความดัน ความสั่นสะเทือน แก๊ส โดยใช้ Sensor Analog ได้สูงสุด 4 ตัว)
 


คุณลักษณะของ AIT-4PT-4A IIOT (AIT-4PT-4A IIOT Feature) 

 • วัดค่าและบันทึกค่า ทุก 1 หรือ 5 นาที
 • สามารถตั้งค่าต่างๆ ดังนี้
  • อุณหภูมิและความแตกต่างของอุณหภูมิ (เช่น ตรวจวัดประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหรือความเย็น)
  • ระดับการแจ้งเตือน สูง-ต่ำ (Higher-Lower Alarm Level) และแจ้งเตือนผ่านไลน์ (Line Application) พร้อมเก็บบันทึกข้อมูล
  • สามารถตั้งค่าระดับการแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าและการใช้พลังงานชนิดต่างๆ และแจ้งเตือนผ่านไลน์ (Line Application) 
  • สามารถตั้งค่าระดับการแจ้งเตือนเซ็นเซอร์อนาล็อก เช่น ความดัน การสั่นสะเทือน ก๊าซ ฯลฯ และแจ้งเตือนผ่านไลน์ (Line Application)
 
 
 

คุณสมบัติของ AIT-4PT-4A IIOT (AIT-4PT-4A IIOT Specification)

 • เซ็นเซอร์ชอุณหภูมิ
  • DS18B20 ตรวจวัดได้ 4 ตัวพร้อมกัน (-55°C-125°C) 
  • PT100 ตรวจวัดได้ 4 ตัวพร้อมกัน (0°C-500°C)
  • สามารถตั้งค่าอุณหภูมิและความแตกต่างของอุณหภูมิ (สำหรับการตรวจวัดประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและความเย็น) ตั้งค่าระดับการแจ้งเตือน สูง-ต่ำ (Higher-Lower Alarm Level) และแจ้งเตือนผ่านไลน์ (Line Application) พร้อมเก็บบันทึกข้อมูล
  • ตรวจวัดและบันทึกเวลาที่เกิดค่าอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด เฉลี่ยแบบกะหรือรายวัน (Shift or Daily Average Max-Min Temperature and Occur Time Report)

 • เซ็นเซอร์กระแสและเซ็นเซอร์อนาล็อก (Current and Analog Sensors)
  • เซ็นเซอร์กระแส (Current Sensor (0-100 A))
   • สามารถตั้งค่าระดับการแจ้งเตือน สูง-ต่ำ (Higher-Lower Alarm Level) และแจ้งเตือนผ่านไลน์ (Line Application) พร้อมเก็บบันทึกข้อมูล
   • ตรวจวัดและบันทึกเวลาที่เกิดค่ากระแสสูงสุด-ต่ำสุด เฉลี่ยแบบกะ หรือรายวัน (Shift or Daily Average Max-Min Temperature and Occur Time Report)
   • คำนวณพลังงานทั้งหมดและพลังงานที่ใช้เมื่อมีการเดินเครื่องผลิตเต็มกำลัง (Total Energy, Active Energy) และตั้งค่าระดับการแจ้งเตือน สูง-ต่ำ (Higher-Lower Alarm Level)
   • คำนวณ Loading Factor (Alarm Idle Operation)
   • คำนวณ Machine Available Rate, Unload Ratio และแจ้งเตือน 
  • เซ็นเซอร์อนาล็อก (Analog Sensors)
   • 3 เซ็นเซอร์อนาล็อก (Analog Sensors) : 0-5 VDC (เช่น ความดัน การสั่นสะเทือนแก๊ส) สามารถตรวจวัดและตั้งระดับการแจ้งเตือน สูง-ต่ำ (Higher-Lower Alarm Level) และแจ้งเตือนผ่านไลน์ (Line Application) พร้อมเก็บบันทึกข้อมูล
   • ตรวจวัดและบันทึกเวลาที่เกิดค่าสูงสุด-ต่ำสุด เฉลี่ยแบบกะหรือรายวัน (Shift or Daily Average Max-Min Temperature and Occur Time Report)

 • การสื่อสารผ่านโปรโตคอล Modbus (TCP Modbus Communication)
  • แสดงผลค่าอุณหภูมิ กระแสไฟฟ้า พลังงาน และค่าของเซ็นเซอร์ต่างๆ
  • แสดงสถานะของการแจ้งเตือน (Alarm status display)
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนและพารามิเตอร์ต่างๆไปยัง AIT-4PT-4A IIOT
  • การสื่อสารไปยังอุปกรณ์อื่นๆ เช่น โปรแกรม PLC หรือ SCADA

 • สภาวะแวดล้อมในการทำงาน
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน : -40-85°C
  • ความชื้นในการทำงาน : 5-95%

หากคุณกำลังมองหานวัตกรรมใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเก่าของคุณ ให้กลายเป็นเครื่องจักรอัจฉริยะ (Smart Machine) เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

AIT-4TP-4A คือระบบที่คุณต้องการ !!! 

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่ (ดาวน์โหลดโบรชัวร์)