หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า ปั๊มน้ำ

 


 

หลักการและเหตุผล

        ระบบไฟฟ้า (ระดับคุณภาพพลังงานและระบบปั๊มน้ำ พัดลม แสงสว่างเป็นระบบที่มีการใช้พลังงาน 15-30% ของการใช้พลังงานในโรงงานและอาคาร ซึ่งโรงงานและอาคารหลายแห่งยังไม่ทราบถึงวิธีตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ    เช่น การวัดประสิทธิภาพต้นกำลัง ประสิทธิภาพการส่งพลังงาน การสร้างระดับคุณภาพพลังงานการใช้งาน ซึ่งทำให้โรงงานและอาคารมีความสูญเปล่าพลังงาน ที่สามารถอนุรักษ์พลังงานได้ โดยที่ทำให้คุณภาพการใช้งาน การผลิตหรือบริการยังคงคุณภาพได้

       ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้าใจวิธีการอนุรักษ์พลังงานทั้งภาพทฤษฎีและปฏิบัติใน  ระบบไฟฟ้า และยังสามารถนำไปใช้ในการกำหนดมาตรการและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

  

วัตถุประสงค์

        1.  เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน
        2. เพื่อให้เข้าใจการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า ปั๊มน้ำ พัดลม และแสงสว่าง

กลุ่มเป้าหมาย

        ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน คณะทำงานด้านพลังงาน วิศวกร

วิธีการฝึกอบรม

        การบรรยายโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เน้นประสบการณ์ตรงมาเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติ ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง

ผลที่จะได้รับจากการเข้าร่วมอบรม

        ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน สามารถวิเคราะห์และอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าได้


 


 

                                                 ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคาได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม