หลักสูตร Energy Management Metrix ตามระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

 


 

หลักการและเหตุผล

        ในปัจจุบันพลังงานเป็นต้นทุนหลักของภาคธุรกิจโรงงานและอาคาร ซึ่งทางภาครัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพและยังได้ออกพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2550 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการพลังงานให้กับโรงงานหรืออาคารที่เข้าข่ายใช้พลังงานสูง และต้องส่งรายงานการจัดการพลังงานให้กับทางภาครัฐทุกปี

        โดยที่การจัดการพลังงานของโรงงานและอาคารควบคุมต้องดำเนินการ ประเมินสถานภาพระบบการจัดการพลังงานเบื้องต้นในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ ที่นอกจากทีมพลังงาน และพนักงานจากทุกๆ หน่วยงาน ต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงาน และประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น ในหลักสูตรนี้จึงเน้นที่ขั้นตอนที่ 2 นี้ เพื่อให้พนักงานทุกหน่วยงานมีความรู้ และเข้าใจการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น

        

    

วัตถุประสงค์

        1.  เพื่อให้เข้าใจขั้นตอน และวิธีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นตามกฎหมายฯ
        2. เพื่อให้สามารถดำเนินการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นได้

กลุ่มเป้าหมาย

        คณะทำงานด้านพลังงาน และพนักงานทุกคนที่ร่วมประเมินการจัดการพลังงานเบื้องต้น

วิธีการฝึกอบรม

        การบรรยายเชิงปฎิบัติการ โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เน้นประสบการณ์ตรงมาเป็นกรณีศึกษา ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติ ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง

ผลที่จะได้รับจากการเข้าร่วมอบรม

        ผู้เข้าอบรมเข้าใจการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น เพื่อนำมาจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน (ขั้นตอนที่ 2) ได้

 

 


 

                                                 ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคาได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม