หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ เครื่องผลิตไอน้ำ

 


 

หลักการและเหตุผล

         ระบบไอน้ำ เป็นระบบที่มีการใช้พลังงาน 25-70% ของการใช้พลังงานในโรงงานและอาคาร ซึ่งโรงงานหลายแห่งยังไม่ทราบถึงวิธีตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ เช่นการวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ การสร้างระดับคุณภาพพลังงาน การใช้งานอย่างถูกต้อง ซึ่งทำให้โรงงานมีความสูญเปล่าพลังงาน ที่สามารถอนุรักษ์พลังงานได้โดยที่ทำให้คุณภาพการใช้งาน การผลิตหรือบริการยังคงคุณภาพได้ ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิธีการอนุรักษ์พลังงานทั้งภาพทฤษฎี และปฏิบัติ และยังสามารถนำไปใช้ในการกำหนดมาตรการและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

    

วัตถุประสงค์

        1.  เพื่อให้เข้าใจการใช้งาน และอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ
        2. เพื่อให้สามารถใช้ Program SSMT และ 3Eplus ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

        คณะทำงานด้านพลังงาน และพนักงานทุกคนที่ร่วมประเมินการจัดการพลังงานเบื้องต้น

วิธีการฝึกอบรม

        การบรรยายเชิงปฏิบัติการ (มีการทดลองตรวจวัด) โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเน้นประสบการณ์ตรงมาเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริ

 

ผลที่จะได้รับจากการเข้าร่วมอบรม

        ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำได้ และสามารถใช้ Program ช่วยในการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงานได้เพื่อนำมาจัดทำมาตรการและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมายได้

 

 


 

                                                ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคาได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม