หลักสูตร Awareness & Small Group Activity SPS-Style

 


 

หลักการและเหตุผล

         การที่องค์การจะทนต่อแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นทุกขณะ เพื่อการดำรงให้ธุรกิจอยู่ต่อเนื่องยาวนานได้นั้น องค์การต้องสร้างวัคซีนที่ทันกับโรคที่เกิดขึ้น ต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าองค์การของตนจะมีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นของตนเองก็ตาม แต่ถ้าไม่มีคนใช้สินค้าก็ไม่มีประโยชน์ที่จะผลิตสินค้านี้ต่อไป ถ้าองค์การจะเข้าสู่สนามแข่งขันใหม่ คงต้องทบทวนสภาพองค์การให้ชัดเจน 

         แต่ถ้าไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจ ก็ไม่ต่างอะไรกับการเป็นได้แค่เป็นผู้ตามเท่านั้น

 

         การที่จะก้าวข้ามอย่างสง่างามเพื่อที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้านั้น ต้องก้าวข้ามจุดที่สำคัญของความคิดที่เป็นกับดักอยู่ในหัวเราว่า “ทำแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนแปลงทำไม” “มันเป็นไปไม่ได้หรอก...”

 

         คำถามเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกับดักทางความคิด จนพาไปสู่การไม่ประสบความสำเร็จของคนในองค์การ จนทำให้องค์การไม่ประสบความสำเร็จไปด้วย การแก้ไขกับดักนี้ ต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดเสียก่อนและก้าวข้ามกรอบความคิดแบบเดิมๆ

 

         เมื่อพูดถึงหลักการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ตรงนี้สามารถเรียนรู้ได้ จะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัว แต่มีจุดที่สำคัญที่ทำให้ คนมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว ส่งผลให้องค์การแต่ละองค์การแตกต่างกันออกไป นั้นคือ..ใครหรือองค์การใด..เห็นโอกาสมากกว่ากัน ในเรื่องเดียวกัน (Opportunity) “คำว่าโอกาส (Opportunity)” นั้นมีความหมายในหลายลักษณะ เช่น ที่ว่าง, ช่อง, หนทาง, เวลา, เวลาที่เหมาะสม, จังหวะ ในเรื่องเดียวกัน ทำไมแต่ละคนจึงเห็นโอกาสที่แตกต่างกัน จนไม่เห็นถึงโอกาสแต่กลับกลายเป็นเห็นวิกฤต (แต่บางคนก็มองว่า ในวิกฤตก็ยังมีโอกาส) กระบวนการนี่ต้องสร้างกรอบความคิดใหม่เข้ามาเปลี่ยนกรอบความคิดแบบเดิมๆ

 

         สิ่งที่จะเป็นตัวปลดล็อคกับดักเหล่านี้คือ จะเปลี่ยนแปลงอะไร แล้วจะเกิดผลลัพธ์เท่าไหร่ต้องทำให้เห็นภาพที่หลังเปลี่ยนแปลงนั้นชัดเจนผู้คนถึงอยากที่จะเปลี่ยนแปลง

 

         “ทำท่าเดิมได้ผลลัพธ์เหมือนเดิม อยากให้ผลลัพธ์เปลี่ยนอย่าทำท่าเดิม” แต่ส่วนใหญ่จะคิดในลักษณะนี้ว่าทำเหมือนเดิม แต่จะให้ผลลัพธ์เปลี่ยน อันนี้แหละที่เป็นเรื่องประหลาด แต่ไม่รู้ตัว เหมือนอยู่กับความฝันลมๆแล้งๆ

วัตถุประสงค์

        1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม QCC

        2.  เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ

        3.  เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบด้วย QC 7 Tools

       4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

       5.  เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม

       6.  เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

 

กลุ่มเป้าหมาย

        ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน 

วิธีการฝึกอบรม

        การบรรยายบรรยายแนวคิดหลักการ โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เน้นประสบการณ์ตรงมาเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง

ผลที่จะได้รับจากการเข้าร่วมอบรม

        ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของการทำกิจกรรม QCC ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำกิจกรรม QCC อย่างถูกต้อง สามารถนำหลักการของ QCC ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

 


 

                                              ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคาได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม