หลักสูตรการพัฒนา และวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วย TSV Energy Chart

 


 

หลักการและเหตุผล
        การค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์พลังงานในเชิงปริมาณ ยังมิได้มีการวิเคราะห์พลังงานในเชิงคุณภาพ ที่ทำให้พบโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และสามารถนำมากำหนดเป็นมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้
        การวิเคราะห์พลังงานในเชิงคุณภาพด้วย TSV Energy Chart เป็นการวิเคราะห์ระดับคุณภาพของแหล่งพลังงานที่ป้อนให้กับกระบวนการ การนำพลังงานไปใช้ประโยชน์ และระดับคุณภาพพลังงานที่เหลือจากกระบวนการซึ่งทำให้ทางโรงงาน หรืออาคารสามารถวิเคราะห์การใช้พลังงานในทุกกระบวนการผลิตและบริการ ซึ่งสามารถใช้ Energy Chart ช่วยในการวิเคราะห์ และแนะนำจุดในการปรับปรุง 
วัตถุประสงค์
        1.  เพื่อให้สามารถพัฒนา TSV Energy Chart ได้
        2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ TSV Energy Chart ได้
กลุ่มเป้าหมาย
        ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน คณะทำงานด้านพลังงาน วิศวกร
วิธีการฝึกอบรม
        การบรรยายเชิงปฎิบัติการ โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เน้นประสบการณ์ตรงมาเป็นกรณีศึกษา ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติ ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง
ผลที่จะได้รับจากการเข้าร่วมอบรม
        ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาและวิเคราะห์ TSV Energy Chart ได้ เพื่อนำมาจัดทำมาตรการและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมายได้
 

 


 

                                                   ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคาได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม