หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอาคารที่ประสบความสำเร็จ

 


 

หลักการและเหตุผล

         การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อนำไปปรับปรุงการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับองค์กร ซึ่งในหลักสูตรนี้จัดขึ้น สำหรับ “ทีมพลังงาน” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จในการจัดการพลังงานในองค์กร โดยเน้นการนำเอากรณีศึกษาต่างๆที่ประสบความสำเร็จมาดำเนินการประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในองค์กรให้เข้าใจการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาการจัดการพลังงาน และดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ที่เป็นกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ พร้อมด้วยโปรแกรม “Energenius Energy Management Analysis” ช่วยผู้บริหาร และทีมพลังงานในการบริหารพลังงาน (UserID/password ให้ใช้งานฟรี) ที่ช่วยวิเคราะห์พลังงานเชิงปริมาณ (หา Significant Energy Use: SEU) และวิเคราะห์พลังงานเชิงคุณภาพ (TSV Energy Chart) ช่วยในการติดตามสมรรถนะพลังงาน (Energy Performance Indicators: EnPI) และช่วยในการติดตามตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Variable affecting to SEU) ตามกรณีศึกษาต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ

   

 

 

วัตถุประสงค์

        1.  เพื่อเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้ในการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบความสำเร็จไปสู่กลุ่มเป้าหมาย (ทีมพลังงานของอาคาร) เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานในอาคารอย่างแพร่หลายต่อไป
        2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนการการอนุรักษ์พลังงานที่ได้ผลดีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกันเอง

        3. เพื่อให้เข้าใจการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มเป้าหมาย

        พนักงานปฏิบัติการ หัวหน้างาน วิศวกร ผู้บริหาร

วิธีการฝึกอบรม

        การบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เน้นประสบการณ์ตรงมาเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง 

ผลที่จะได้รับจากการเข้าร่วมอบรม

        ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของพลังงานในปัจจุบัน แนวทางการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการรณรงค์กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดและดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

 


 

                                               ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคาได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม