หลักสูตรการสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงาน และกฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน

 


 

หลักการและเหตุผล

        เนื่องจากในปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงทำให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศเพิ่มสูงขึ้น และปัจจุบันยังประสบปัญหาในการสร้างโรงไฟฟ้า ทำให้ประเทศอาจประสบปัญหาขาดแคลนพลังงาน 

        การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญที่โรงงาน อาคารทุกแห่ง สามารถช่วยประเทศในการประหยัดค่าใช้จ่าย และยังช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร ด้วยเหตุนี้การสร้างจิตสำนึกและการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยกิจกรรมกลุ่มย่อยจึงเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน 

 

วัตถุประสงค์

        1.  เพื่อให้ทราบความสำคัญของพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและสภาวะโลกร้อน
        2. เพื่อให้กระตุ้นจิตสำนึกการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
        3. เพื่อให้เข้าใจการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

        พนักงานปฏิบัติการ หัวหน้างาน วิศวกร ผู้บริหาร 

วิธีการฝึกอบรม

        การบรรยายเชิงปฎิบัติการ โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เน้นประสบการณ์ตรงมาเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติ และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง

ผลที่จะได้รับจากการเข้าร่วมอบรม

        ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของพลังงานในปัจจุบัน แนวทางการจัดการพลังงาน การส่งเสริมและการรณรงค์กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เห็นความสำคัญของการใช้พลังงานจนเกิดความตระหนักถึงค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ทั้งสถานที่ทำงานและที่บ้าน เข้าใจการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

 

 


 

                                                  ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคาได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม