หลักสูตรตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสมการพลังงาน และการกำหนดตัวชี้วัดพลังงานตามรายงาน การจัดการพลังงานตามกฎหมาย

 


 

หลักการและเหตุผล

         การกำหนดตัวชี้วัดพลังงานเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานและอาคาร ตัวชี้วัดพลังงานแต่ละประเภทมีความเหมาะสมในการประเมินผลแต่ละแบบ และมีข้อจำกัดในการใช้งาน การเลือกตัวชี้วัดพลังงานที่ดีสามารถแสดงผลการดำเนินการ และประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ดี  ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิธีเลือกตัวชี้วัดพลังงานทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และยังสามารถนำไปใช้ในการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

   

วัตถุประสงค์

        1.  เพื่อให้เข้าใจการเลือกตัวชี้วัดพลังงานที่เหมาะสม
        2. เพื่อให้สามารถใช้ Spreadsheet ช่วยในการติดตามประสิทธิภาพพลังงาน

กลุ่มเป้าหมาย

        ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน คณะทำงานด้านพลังงาน วิศวกร

วิธีการฝึกอบรม

        การบรรยายเชิงปฏิบัติการ (มีการทดลองสร้างสมการพลังงาน) โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเน้นประสบการณ์ตรงมาเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริ

 

ผลที่จะได้รับจากการเข้าร่วมอบรม

        ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และสร้างตัวชี้วัดพลังงานไอน้ำได้ และสามารถใช้ Program Spreadsheet ช่วยในการติดตามประสิทธิภาพพลังงานได้ เพื่อนำมาจัดทำมาตรการและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมายได้

 


 

                                                ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคาได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม