โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม

 


 

 

 

        โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม (IEE Project) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไอน้ำ สูบน้ำ และอากาศอัด รายละเอียดตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
 
1) วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 : การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับผู้ใช้งาน (SSO User Training) ณ โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลีฟวิ่ง จ.สมุทรปราการ 

2) วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559: การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบอากาศอัดสำหรับผู้ใช้งาน (CaSO User Training) ณ โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลีฟวิ่ง จ.สมุทรปราการ

3) วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 : การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสูบน้ำสำหรับผู้ใช้งาน (PSO User Training) ณ โรงแรม พรินส์ตัน พาร์ค ดินแดง กทม.  (ดาวน์โหลดตารางรายละเอียดการอบรม) (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
 
4) วันที่ 9-10 มิถุนายน 2559: การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับผู้ใช้งาน (SSO User Training) ณ โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลีฟวิ่ง จ.สมุทรปราการ  (ดาวน์โหลดตารางรายละเอียดการอบรม) (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

5) วันที่ 14-15 มิถุนายน 2559: การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบอากาศอัดสำหรับผู้ใช้งาน (CaSO User Training) ณ โรงแรม พรินส์ตัน พาร์ค ดินแดง กทม.
 (ดาวน์โหลดตารางรายละเอียดการอบรม) (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
 
**โครงการฯ เปิดรับเฉพาะ
1) ผู้แทนจากโรงงานอุตสาหกรรมในรายสาขา อาหารและเครื่องดื่ม (TSIC 10 และ 11) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร เช่น อุตสาหกรรมกระป๋องหรือภาชนะบรรจุอาหาร เป็นต้น

2) ที่ปรึกษาอิสระหรือบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่อบรม**สามารถสมัครได้มากกว่า 2 ท่าน และ 1 ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมได้มากกว่า 1 หลักสูตร**