โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน และลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3) 

Energy Points คืออะไร?

     Energy Points คือ กลไกส่งเสริมและจูงใจให้ SMEs สามารถดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างง่ายๆ และเป็นระบบ เพื่อรับคะแนนสะสม (Energy Points) โดยสามารถนำคะแนนสะสมมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานมากมายที่จะมีส่วนช่วยให้ประหยัดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม หรือเรียกกลไกดังกล่าวสั้นๆ ได้ว่า “สะสม 4 แลก 4”

 

สะสม 4 แลก 4 แล้วได้อะไร?

    โครงการ Energy Points ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบอย่างง่าย 4 ขั้นตอน คือการประกาศนโยบายด้านพลังงาน, การแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านพลังงาน, กำหนดแผนงานมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และทบทวนแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยโครงการฯ มีตัวอย่างให้ดำเนินการตามได้พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อสะสม Energy Points ทั้ง 4 คะแนน และสามารถนำ Energy Points ทั้ง 4 คะแนนมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานต่างๆ มากมายอาทิ เช่น เงินทุนสนับสนุน 30%, ผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำแนะนำในโรงงาน, การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานฯลฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการประหยัดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

 


ประโยชน์ที่จะได้รับ

      1. ส่งเสริมให้ SMEs มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบได้ง่ายๆ พร้อมตัวอย่าง และคำแนะนำให้สามารถดำเนิน การตามได้สะดวกมากขึ้น

      2. ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ให้ SMEs สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อการประหยัดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

      3. เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละพื้นที่ 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ SMEs


กลุ่มเป้าหมาย

     โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อย (SMEs) จากทุกภูมิภาค


ระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการ

     1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564


 

หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (ดาวน์โหลดใบสมัคร) (ดาวน์โหลดโบรชัวร์โครงการ)