หลักสูตรการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน Energy Measurement and Verification

 


 

หลักการและเหตุผล

         การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification; M&V) คือ การตรวจสอบว่ามาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการอยู่ยังคงทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน โดยคำนวณผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับจากการตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงานก่อน และหลังการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานดังแสดงตามสมการ

ผลการประหยัด = (ระดับการใช้พลังงานปกติ) ปรับแก้ - (ระดับการใช้พลังงานภายหลังดำเนินการ)

         การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (M&V) จะเป็นการตรวจวัดประสิทธิภาพของการประหยัดพลังงานในโครงการอนุรักษ์พลังงาน เป็นกระบวนการที่สำคัญในการกำหนดและควบคุมความเสี่ยง (Performance Risk) ในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ถึงแม้ว่าจะมีการออกแบบก่อสร้างที่ดีอย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานแล้ว อาจทำให้ผลการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ซึ่งการวัดและการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือ มีที่มาของข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ จะทำให้เจ้าของสถานประกอบการมั่นใจได้ว่า ผลการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้น จะเท่ากับที่ได้จากคำนวณทางวิศวกรรม

 

 

วัตถุประสงค์

        1.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง Energy Saving Measurement and Verification (M&V)

        2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบและเลือกวิธีดำเนินการตรวจวัดได้อย่างถูกต้อง

        3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความเสี่ยงในการประเมินและพิสูจน์ผลประหยัด

กลุ่มเป้าหมาย

        พนักงานปฏิบัติการ หัวหน้างาน วิศวกร ผู้บริหาร 

วิธีการฝึกอบรม

        การบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เน้นประสบการณ์ตรงมาเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจวิธีการและทางเลือก Energy Saving Measurement and Verification (M&V) สำหรับแต่ละแบบของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

ผลที่จะได้รับจากการเข้าร่วมอบรม

        ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการและทางเลือก Energy Saving Measurement and Verification (M&V) สำหรับแต่ละแบบของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และสามารถทำการดำเนินการลดการใช้พลังงานรวมถึงการติดตามการใช้พลังงาน ผลประหยัด จากมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้ 

 

 


 

                                                 ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคาได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม