ผู้บริหาร

 

ดร.ไพฑูรย์ เติมสินวาณิช

กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษา


 

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Environment, Development and Sustainability
 

สมาชิกสภาวิศวกร

 • ภาคีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ภาคีวิศวกรรมเครื่องกล (พิเศษ)
 

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษา บริษัท เอ็นเนอร์จีเนียส จำกัด
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานและพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น Prime Minister Industrial Award (ประเภทการจัดการพลังงาน)          กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2547-2563
 • กรรมการประเมิน การติดตามตรวจสอบ การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการใช้พลังงานในนิคมอุตสาหกรรม            (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการร่างหลักสูตรการจัดระบบการอนุรักษ์พลังงาน (โครงการภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ  โดยการสนับสนุน      ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ)
 • กรรมการพัฒนาหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ          (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน)
 • วิทยากรรับเชิญ  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม (การจัดการพลังงาน)
 • วิทยากรรับเชิญ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)
 • วิทยากรรับเชิญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • วิทยากรรับเชิญ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น 
 • วิทยากรรับเชิญ  สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การจัดการพลังงาน)
 • วิทยากรรับเชิญ  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรรับเชิญ  ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
 

ประวัติการศึกษาและการทำงานของ ดร. ไพฑูรย์ เติมสินวาณิช ฉบับเต็ม