โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประจำปีงบประมาณ 2561

 


 

 

                                

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

      1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทุน ให้มีขีดความ     สามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

      2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

 

คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย

  • เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือมี การจดทะเบียนพาณิชย์ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและ  เกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง หรือต่อยอดเป็นซัพพลายเชนและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

 

สาขาเป้าหมาย

     อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปหรืออุสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

 


 

หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (ดาวน์โหลดใบสมัคร)