โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่าง ในอาคารที่ประสบความสำเร็จ

  

 

       กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อนำไปปรับปรุงการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2559 ทางพพ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบการใช้พลังงานตามโรงงานและอาคารธุรกิจ (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน จากกรณีตัวอย่างในอาคารที่ประสบความสำเร็จ) ซึ่งในหลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับ “ทีมพลังงาน” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จในการจัดการพลังงาน โดยเน้นการนำเอากรณีศึกษาต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จมาดำเนินการประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในองค์กร เข้าใจการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาการจัดการพลังงาน และดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ที่เป็นกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้พร้อมด้วย โปรแกรม “Energenius Energy Management Analysis” ช่วยผู้บริหารและทีมพลังงานในการบริหารพลังงาน  (UserID/password ให้ใช้งานฟรี)  ที่ช่วยวิเคราะห์พลังงานเชิงปริมาณ (หา Significant Energy Use: SEU)  และวิเคราะห์พลังงานเชิงคุณภาพ (TSV Energy Chart)  ช่วยในการติดตาม สมรรถนะพลังงาน (Energy Performance Indicators: EnPI) และช่วยในการติดตามตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Variable affecting to SEU) ตามกรณีศึกษาต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ

 

***อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***

 


 

หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ) (ดาวน์โหลดใบสมัคร)