โครงการลดการใช้พลังงานในโรงงาน SME

 


 

 

           กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดให้มี “โครงการลดใช้พลังงานในโรงงาน SME” โดยจัดตั้ง “ศูนย์ที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม” เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงาน ในการส่งเสริม สนับสนุนการประหยัดพลังงานให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุนพลังงานและต้นทุนการผลิตที่จะเพิ่มศักยภาพในการประกอบการและการแข่งขัน โดยเฉพาะโรงงาน ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ยังขาดศักยภาพและประสบปัญหาในด้านต่างๆ ที่สำคัญ คือ ด้านต้นทุนพลังงาน ที่พบว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่กิจกรรมที่ 7 : ศูนย์ที่ปรึกษาฯ (DIW Energy Coaching Center) คัดเลือกโรงงานที่มีการด่ำเนินการและมีผล ความสำเร็จจากการประหยัดพลังงาน เพื่อมอบรางวัล DIW-SME Energy Award อนุรักษ์พลังงานดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติแก่โรงงานที่สามารถสร้างมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับระดับสากลทางโครงการลดการใช้พลังงาน ในโรงงาน SME มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าโรงงานที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มีศักยภาพในการลดต้นทุนพลังงานได้ อย่างน้อย 10% ในระยะเวลาโครงการ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง และขาดศักยภาพในการแข่งขัน โดยโครงการฯ ได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านความร้อนและไฟฟ้าประจำศูนย์ที่ปรึกษาฯ ให้คำปรึกษาทั้งในส่วนของ การประเมินกระบวนการผลิตและระบบสนับสนุนต่างๆรวมทั้งให้คำแนะนำในการตรวจวัดเพื่อหามาตรการ ในการลดการใช้พลังงานและคำนวณผลประหยัด โดยมีเป้าหมายให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถ ลดการใช้พลังงานลงได้ 10% ของการใช้พลังงานในโรงงาน สำหรับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้

 

สิทธิประโยชน์ต่างๆ

1. สามารถเข้าร่วมอบรมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยสามารถส่งผู้เข้าร่วมอบรม ได้ถึง 5 ท่านต่อโรงงาน

2. คู่มือชุดความรู้การอนุรักษ์พลังงานในระบบต่างๆ เพื่อศึกษาได้ด้วยตนเอง เช่น สมุดพกโรงงาน รักษ์พลังงาน โดยมีตัวอย่างมาตรการและเช็คลิสต์ต่างๆ ที่สามารถใช้ตรวจสอบในเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้

3. สื่อวีดีทัศน์ เพื่อศึกษาวิธีการตรวจวัด และเกณฑ์ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานในแต่ละระบบรวมถึงการจัดการพลังงานในโรงงาน SME และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน

4. แผ่นพับ เป็นสื่อความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถพกพาได้สะดวก และสามารถใช้ประเมินและแก้ไข ในเบื้องต้นได้อีกทั้งยังมีกลเม็ดเคล็ดลับในการตรวจสอบระบบสนับสนุนได้โดยง่าย ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ ที่ยุ่งยากซับซ้อน ก็สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงได้ด้วยตนเอง

5. สติ๊กเกอร์และป้ายรณรงค์เพื่อเป็นการย้ำเตือนพนักงานในการตัดสินใจว่าระบบการใช้พลังงานยังคงมีประสิทธิภาพดีอยู่หรือไม่ และช่วยในการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญในการลดใช้พลังงานในหน่วยงานของตนเอง 

6. โปรแกรมการคำนวณผลประหยัดในระบบสนับสนุน ช่วยในการคำนวณหาผลประหยัดและระยะเวลาคืนทุนในแต่ละมาตรการ 

7. โปรแกรม Genius Energy Management สำหรับประเมินตนเอง เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยในการ ประเมินตนเองในโรงงาน ช่วยวิเคราะห์การใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ค้นหามาตรการที่เหมาะสมกับ กระบวนการผลิต

8. แนะนำอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีราคาที่เหมาะสม 

9. สามารถยืมเครื่องมือวัดพลังงานในระบบต่างๆ จากทางศูนย์ที่ปรึกษาฯ ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

10. สำหรับโรงงานที่มีผลดำเนินการดีจะได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นรางวัล DIW-SME Energy Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

กิจกรรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ 1 : ศูนย์ที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW Energy Coaching Center) ได้จัดผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและด้านความร้อน คอยให้คำปรึกษาในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน

กิจกรรมที่ 2 : จัดอบรมสัมมนาให้คำปรึกษา (Coaching) เพื่อแนะนำถ่ายทอดการประหยัดพลังงาน และการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามคู่มือมาตรการประหยัดพลังงานของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และแนะนำคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน และการฝึกอบรมการประเมิน ระบบการ จัดการพลังงาน และประเมินระบบต่างๆ (แบบฟอร์มการประเมินตนเอง) อีกทั้งยังมีการแนะนำ วีดีทัศน์การ อนุรักษ์พลังงานระบบต่างๆ และการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน แนะนำชุดทดลองการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบอากาศอัด ระบบปั๊มน้ำ และรางวัล DIW-SME อนุรักษ์พลังงานดีเด่น เป็นต้น

กิจกรรมที่ 3 : โรงงานทำการประเมินการจัดการพลังงานด้วยตนเองที่โรงงาน โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแนวทางในการประเมินระบบการจัดการพลังงาน กระบวนการผลิต และระบบสนับสนุน

กิจกรรมที่ 4 : ศูนย์ที่ปรึกษาฯ (DIW Energy Coaching Center) จะดำเนินการให้คำปรึกษาในระบบสนับสนุน ต่างๆ และนำเสนอกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จของโรงงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่โรงงาน โดยผ่าน ช่องทาง Facebook, Line กลุ่ม หรือทางอีเมล์ ซึ่งทางโรงงานสามารถนำมาตรการต่างๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะสม กับโรงงาน โดยทางศูนย์ที่ปรึกษาฯ มีสื่อการสอนต่างๆ ทั้งวีดีทัศน์แสดงการตรวจวัดในระบบต่างๆ คู่มือการ อนุรักษ์พลังงาน กลเม็ดเคล็ดไม่ลับในการตรวจสอบ ตรวจวัดด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ โดยโรงงานสามารถทำการ ดาวน์โหลดได้ตามช่องทางสื่อสารต่างๆ

กิจกรรมที่ 5 : ศูนย์ที่ปรึกษาฯ (DIW Energy Coaching Center) จะดำเนินการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ กระบวนการผลิตด้วยโปรแกรม Genius Energy Management ช่วยวิเคราะห์การใช้พลังงานในกระบวนการ ผลิต ค้นหามาตรการที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและสามารถดำเนินการได้ตามมาตรการได้อย่างเป็นระบบ และถูกต้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมที่ 6 : ศูนย์ที่ปรึกษาฯ (DIW Energy Coaching Center) จะทำการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจวัด การใช้พลังงานในสถานประกอบการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมที่ 7 : ศูนย์ที่ปรึกษาฯ (DIW Energy Coaching Center) คัดเลือกโรงงานที่มีการดำเนินการและมีผลความสำเร็จจากการประหยัดพลังงาน เพื่อมอบรางวัล DIW-SME Energy Award อนุรักษ์พลังงานดีเด่น เพื่อ เป็นเกียรติแก่โรงงานที่สามารถสร้างมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ระดับสากล ทางโครงการลดการใช้พลังงานในโรงงาน SME มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าโรงงานที่เข้าร่วมโครงการจะ สามารถประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มีศักยภาพในการลดต้นทุนพลังงานได้ อย่างน้อย 10% ในระยะเวลาโครงการ

 


 

หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (ดาวน์โหลดใบสมัคร)