โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเข้าสู่ Industry 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม อาหารแปรรูป ประจำปี 2560

[ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ]  

โครงการตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ 

 • โรงไฟฟ้าขนอม นครศรีธรรมราชž
 • สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย
 • อาคารเซ็นเตอร์พอยต์ บาย สยามเซ็นเตอร์ ​

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบการใช้พลังงานตามประเภทโรงงานและอาคารธุรกิจ (ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอาคารที่ประสบความสำเร็จ ปี 2559) จำนวน 500 คน

[ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ]

โครงการลดการใช้พลังงานในโรงงาน SME จำนวน 100 โรงงาน

[ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ]

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ปี 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานจำนวน 20 โรงงาน

[ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ]

โครงการกิจกรรมส่งเสริม SMEs ในการใช้ระบบซอฟต์แวร์ช่วยบริหารธุรกิจ
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบ Digital จำนวน 12 โรงงาน 

[ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ]


โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Program : MDICP) แผนงานยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นระบบมาตรฐานสากล จัดทำ ISO 9001 :2015 และ ISO 22001 จำนวน 4 โรงงาน 

[ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ]

โครงการจัดทำ Feedback Report งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม จำนวน 600 โรงงาน

[ การประชุมจัดทำรูปแบบ Feedback Report ร่วมกับ พพ.​ ]

ครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบการใช้พลังงานตามประเภทโรงงานและอาคารธุรกิจ (ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอาคารที่ประสบความสำเร็จ ปี 2558) จำนวน 500 คน

[ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ]

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ ปี 2558) จำนวน 500 คน

[ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ]

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมอาหารและเคมี ปี 2557) จำนวน 400 คน

[ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ]

โครงการอนุรักษ์พลังงาน

 • โรงไฟฟ้า CHP บริษัทในเครือ ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • โรงงานผลิตเอทิลีน บริษัทในเครือ ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • โรงงานผลิตโพลีสไตรีน บริษัทในเครือ ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ​

ที่ปรึกษาโครงการการฝึกอบรมการวางแผนการอนุรักษ์พลังงานด้วย TSV Energy Chart สำหรับกลุ่มโรงงาน PTT Global Chemical (PTTGC) ​

[ เจ้าของโครงการ บจม. พีทีที จีซี จำกัด ]

การตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร​

โครงการตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ ศูนย์การค้า Big C

[ เจ้าของโครงการ Big C Supercenter และ Green Yellow ]

โครงการจัดทำมาตรฐาน ISO 50001

 • กลุ่มโรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก
 • บริษัทไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด
 • โครงการติดตามและตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน (AC) งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม
 • โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแต่ละภูมิภาค จำนวน 6,500 แห่ง

[ ภายใต้การกำกับดูแล สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ]

กิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม สำหรับระบบอัดอากาศ (TEM – IEE for Air Compressor )

[ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ]

กิจกรรมการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ (Consultancy Fund : CF) ให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และระบบ ISO 9001 

[ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ]


ที่ปรึกษาพัฒนาสื่อเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

 • คู่มือการจัดการพลังงานสำหรับ SME
 • คู่มือการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน
 • คู่มือการอนุรักษ์พลังงานด้วย ESCO
 • คู่มือการอนุรักษ์พลังงานระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า
 • ระบบอากาศอัด ระบบทำความเย็น ระบบน้ำเย็น
 • ระบบไอน้ำ ระบบปั๊มความร้อน และระบบเตาเผา

[ เจ้าของโครงการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ]

การผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน วีดิทัศน์ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

[ เจ้าของโครงการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ]

ที่ปรึกษาโครงการ Energy Monitoring and Review for Great Bongkot South

[ เจ้าของโครงการ บมจ. ปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ]


  

ที่ปรึกษาโครงการ Energy Monitoring and Review for Great Bongkot North  

[ เจ้าของโครงการ บมจ. ปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ]

 • การฝึกอบรม “Compressed Air Optimization” ภายใต้การดำเนินงานของ United Nations Industrial Development Organization เดือนเมษายน และ พฤษภาคม 2559
 • การฝึกอบรม “Boiler Optimization” ภายใต้การดำเนินงานของ United Nations Industrial Development  Organization  เดือนมีนาคม 2559
 • การฝึกอบรม“Pump Optimization” ภายใต้การดำเนินงานของ United Nations Industrial Development Organization เดือนพฤษภาคม 2559
 • ที่ปรึกษาโครงการ การฝึกอบรมการวางแผนการอนุรักษ์พลังงานด้วย TSV Energy Chart สำหรับกลุ่มบริษัท PTTGC 
  ปี 2559
 • ที่ปรึกษาโครงการ การฝึกอบรมการวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน ด้วย TSV Energy Chart สำหรับกลุ่มบริษัท IRPC ปี 2559