โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

 


 

 

 

     เป็นการร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานให้กับโรงงาน โดยการพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งส่งผลให้โรงงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด รวมถึงบุคลากรของสถานประกอบการสามารถบริหารจัดการพลังงานในโรงงานได้ด้วยตนเองในระยะยาวและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ โดยการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติในการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง

 

วัตถุประสงค์โครงการ

1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานอย่างถูกต้องเป็นระบบแก่โรงงานอุตสาหกรรม

2) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมในระยะยาวได้ด้วยตนเองในแต่ละกิจการ ซึ่งสามารถนำมาตรวจวัดและกำหนดแผนการใช้พลังงานในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3) เพื่อลดต้นทุนสูญเสียที่เกิดจากการออกแบบและการผลิต (Process) โดยอาจมีการพิจารณาการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพหรือการดัดแปลงปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เหมาะสม

4) เพื่อสร้างจิตสำนึกและทัศนคติเรื่องการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้น โดยมุ่งให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม


คุณสมบัติของบริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นโรงงาน/บริษัท ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

2. มีเงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือ มีพนักงานไม่เกิน 200 คน


 ***ฟรีไม่เสียใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ***
  

 

หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่

 (ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ) (ดาวน์โหลด Brochure) (ดาวน์โหลดเอกสาร A1)