กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่ 4.0

 


 

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     เพื่อเตรียมความพร้อมสถานประกอบการในการ เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต โดยใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ หรือระบบอัตโนมัติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือมี การจดทะเบียนพาณิชย์ในภาคการผลิต หรือภาคบริการ ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปและ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
  • ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุน ด้วยระบบอัตโนมัติ หรือดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง กับระบบอัตโนมัติ และมีแผนการนำระบบ มาใช้

 


 

หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (ดาวน์โหลดใบสมัคร)