กิจกรรมการให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค์โครงการ

     1. เพื่อบรรเทาปัญหา และฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถต่อยอดโมเดลธุรกิจ รูปแบบใหม่เพื่อขยายธุรกิจ หรือดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่

      2. เพื่อปรับทัศนคติ หรือแนวคิดใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือมี การจดทะเบียนพาณิชย์ในภาคการผลิต 
  • มีความพร้อมให้การดำเนินโครงการ

 


 

หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (ดาวน์โหลดใบสมัคร)